Uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela stranice premiumshop.ba smatramo da prihvatate pravila i uslove korištenja.

Smatramo da ste korištenjem portala, upoznati sa Uslovima korištenja, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Tačnost

Informacije i vijesti koje se nalaze na portalu ne moraju biti isključivo tačne, precizne ili pravovremene, te ne moraju predstavljati stručno mišljenje. Portal ne preuzima nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija portala

Odricanje od odgovornosti

premiumshop.ba  se odriče svake odgovornosti vezane sa korištenjem sajta i domene, te štete koja bi mogla nastati njenim korištenjem, upotrebom i zloupotrebom, prema korisniku ili trećim licima.

Obaveze i prava korisnika i članova

Portal osigurava sadržaj u najboljoj namjeri. Korisnici i članovi sajta imaju pravo da se u najboljoj namjeri posluže sa sadržajem, pod uslovom da ne krše autorska prava, uslove iznesene u ovom članku, te zakon države.

Odricanje od rizika

Korisnik se slaže i prihvata da sdržaj koristi u lične svrhe i na vlastitu odgovornost.

Autorska i ostala prava

Sadržaj na portalu besplatan je za sve korisnike, uz poštivanje autorskih prava portala i trećih lica.

Portal zadržava autorska i vlasnička prava nad svojim sadržajem ( tekstualni, audio i video materijal, fotografije te programski kod).

Ukoliko smatrate da objavljeni sadržaj krši vaša autorska, vlasnička ili druga prava, možete zahtijevati korekciju ili odgovor. Sve slučajeve, portal lifestyledom.info će u najkraćem roku razmotriti te će valjane slučaje uvažiti i ispraviti, odnosno ukloniti sporni sadržaj.

Sve evenutalne žalbe možete slati preko naše Kontakt stranice, a pritužbe poslane preko nje će se smatrati pravovaljanim.

Komentari i rekacije na portalu

premiumshop.ba nije vlasnik komentara na portalu. Komentari su vlasništvo i stav autora.

Korištenjem funkcije komentara, odgovarate za svoje izjave i komentare, te ste dužni da poštujete stavove drugih članova. Portal zadržava pravo uklanjanja komentara koji nisu u skladu sa Uslovima korištenja, te krše tuđa autorska, vlasnička prava. zabranjena je zloupotreba funkcije komentara u nezakonite svrhe, te vrijeđanje drugih korisnika po vjerskoj, nacionalnoj, polnoj, rasnoj i bilo kojoj drugoj osnovi.

Korisnik je dužan da zaštite svoje lične i kontakt podatke, te u tom maniru zaštite svoju sigurnost na internetu.

Linkovi

Portal može sadržavati linkove, poveznice i dijelove stranica, koji vode prema drugim stranicama.

Portal premiumshop.ba nema kontrolu nad tim sadržajem, te se odriče od svake odgovornosti, tačnosti, pravovremenosti te dostupnosti prema tim stranicama i sadržaju koji su kreirani od strane trećih lica.